promo

Виховує все: люди, речі, явища, але перш за все, люди. З них на першому місці — батьки і педагоги.

Антон Макаренко
30.05.2016

Публічний звіт директора


Педагогічна діяльність закладу у 2015-2016 навчальному році здійснювалась згідно з вимогами програм розвитку освіти на основі широкої і глибокої диференціації і індивідуалізації, особистісно-орієнтованого підходу до учнів в навчально-виховному процесі.

У закладі працює 20 навчальних кабінетів та 9 професійно-трудових майстерень. Всі навчальні кабінети і майстерні відповідають Державним санітарним правилам і нормам влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), оснащені відповідним обладнанням і забезпечені дидактичним матеріалом для виконання навчальних програм. Достатній рівень забезпеченості обладнанням мають кабінети математики, української мови і літератури, музики, географії та інші. Навчальний заклад достатньо забезпечений учнівськими меблями. Ведеться контроль за їх збереженням.

У центрі функціонують музей спортивної слави «Олімпік» та музей народознавства «Червона калина», бібліотека, теплиця, спортивна зала, спортивний майданчик, зал для занять із ритміки, центр реабілітації, кабінет ЛФК, обладнання яких забезпечує всебічний розвиток учнів. Кабінет інформатики забезпечено сучасною комп’ютерною технікою і мультимедійними засобами. Використання комп'ютерів у навчально-виховному процесі спрямоване в тому числі й на організацію ефективної та своєчасної роботи з документами, забезпечення інформативної компетенції.

В закладі створено Центр професійної розвитку педагогів. З 2009 року ДНРЦ «ШАНС» є базовим майданчиком для теоретичної та практичної підготовки студентів Дніпропетровського національного університету ім.О.Гончара, майбутніх фахівців в сфері  психології та дефектології.

Головною метою діяльності закладу є:

·                   забезпечення права дітей із складними вадами розвитку на здобуття відповідного рівня загальної середньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку;

·                   створення умов для соціалізації та підготовки таких дітей до здобуття відповідного рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з психолого-педагогічною, медичною, фізичною, соціальною реабілітацією;

·                   формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

·                   забезпечення системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з урахуванням стану їх здоров’я, особливостей психофізичного розвитку;

·                   надання реабілітаційних послуг;

·                   надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), що виховують дітей з особливими освітніми потребами, з метою залучення їх та дітей до навчально-виховного та реабілітаційного процесу.

·                   надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків розвитку дітей з особливими потребами.

Для досягнення мети перед педагогами закладу стають наступні завдання:

·                   створення спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, відновлення здоров’я, подолання порушень психічного і фізичного розвитку, забезпечення умов  для розвитку нахилів і здібностей, здобуття учнями соціально необхідного мінімуму обов’язкових вимог до рівня і обсягу загальної середньої освіти не нижчому від державних стандартів та здійснення певного рівня  професійно-трудової підготовки;

·                   здійснення індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та вихованні з урахуванням можливостей дітей;

·                   розробка та втілення в практику інноваційного змісту, форм та методик навчально-виховного й лікувально-реабілітаційного процесу;

·                   забезпечення прав дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня спеціальної освіти шляхом організації  навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно - розвивальною  роботою, соціально-психологічним супроводом;

·                   збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

·                   забезпечення системної, комплексної психолого-педагогічної, медичної, фізичної, соціальної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами та досягнення ними оптимального фізичного, інтелектуального і соціального рівня життєдіяльності;

·                   створення умов для різнобічного розвитку дітей, відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку;

·                   розвиток природних позитивних нахилів, здібностей, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;

·                   формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

·                   здійснення соціально-педагогічного патронату сімей;

·                   забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів.

Концепція розвитку закладу базується на:

·                   розумінні особистості дитини з урахуванням закономір­ностей її розвитку;

·                   визначенні ступеню компенсаторно-корекційного впливу на розвиток дитини залежно від характеру та глибини ура­ження (сенсорного, фізичного чи інтелектуального) в умовах спеціального навчання;

·                   проектуванні віддалених цілей та результатів навчання і виховання з відповідним змістом, технологічним та ма­теріальним забезпеченням.

Кадрове забезпечення

В центрі працюють 63 висококваліфікованих педагогів.

З них: 46 учителів мають вищу освіту (29 мають спеціальну фахову освіту); 9 – середню педагогічну освіту; 8 педагогів навчаються заочно на дефектологічному факультеті. В закладі працюють 2 кандидати наук.

З загальної кількості педагогічного складу центру:

32 педагога - мають вищу кваліфікаційну категорію (з них 17 – мають педагогічне звання «вчитель методист»); 5 – «старший вчитель»; 4 – «старший вихователь»; 2 – «вихователь-методист»; 6 – «спеціаліст І категорії»; 4 – «спеціаліст ІІ категорії»; 21 – «спеціаліст».

Забезпечення навчально-виховного процесу

Згідно з річним планом НРЦ в травні 2016 року було перевірено виконання навчальних планів і програм вчителями.

Перевіркою встановлено, що всі вчителі працювали відповідно до календарних планів і програм, затверджених МОН України.

Аналіз підсумкової атестації навчальних досягнень учнів, результатів річних контрольних робіт показав, що рівень знань, практичних навичок та вмінь учнів з основних предметів, що викладаються в школі, задовільний.

Слід зазначити, що великий відсоток вчителів і вихователів працюють на рівні сучасних вимог, враховують індивідуальні особливості дітей, усвідомлюють основні вимоги навчальних програм, тому достатньо використовують їх можливості щодо посилення практичної спрямованості викладання та корекції недоліків розвитку дітей.

Методична робота

Методична робота з педагогічними кадрами в 2015/2016 навчальному році була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», нормативних документів Міністерства освіти і науки України, «Положення про навчально-реабілітаційний центр».

Впродовж 2015/2016 навчального року методична робота в закладі була підпорядкована педагогічній темі області: «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Заклад продовжував працювати над дослідно-експериментальною роботою «Науково-методичні засади соціальної адаптації дітей з особливими потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру» (наказ Міністерства освіти і науки №1875 від 31.12.2013 року).

Структура методичної роботи забезпечувала виконання запитів і потреб кожного педагога. В центрі діє методична рада, до складу якої входять вчителі-методисти, очолює її директор центру Рейда К.В.

Методична рада розглядала питання теоретичного характеру, результативності методичної роботи, відігравала важливу роль у підготовці педагогічних рад.

Методична рада НРЦ вирішувала протягом 2015/2016 навчального року такі питання:

– вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною освітою;

– керівництво роботою методичних об'єднань та координація їх діяльності;

– створення умов для курсової перепідготовки педагогічних працівників;

– забезпечення професійного становлення молодих спеціалістів;

– виявлення, узагальнення поширення позитивного педагогічного досвіду творчо працюючих вчителів. 

– аналіз умов забезпечення психофізичного здоров'я учнів, стану викладання предметів та вироблення рекомендацій щодо проведення їх до встановлених державними стандартами освіти вимог;

Методична робота з педагогічними кадрами реалізувалася через колективні та індивідуальні форми.

В закладі працювали 6 методичних об’єднань:

-       м/о вчителів початкових класів;

-       м/о вчителів старших класів;

-       м/о вихователів початкових класів,

-       м/о вихователів старших класів,

-       м/о класних керівників;

-        м/о вчителів трудового навчання.

Методична робота стимулювала педагогічних працівників до підвищення свого кваліфікаційного рівня. За наслідками атестації у 2016 році було проатестовано 15 педагогів, з них 7 педагогів - підвищили свій кваліфікаційний рівень, 8 педагогів - підтвердили свій кваліфікаційний рівень.

Педагоги закладу вільно володіють знаннями спеціальної педагогіки та психології, серед них є ті, що розробили навчально-методичні посібники, а саме:

·        Глухова С.В. Уроки фізики і хімії у побуті для 7,8 та 9 класів. - Методичний посібник. - Дніпропетровськ: Видавництво "Інновація", 2015. - 284 с. 

·        Скрипник Н.О. Рідне слово в рідній школі./Загальношкільні заходи з української мови. Методичний посібник. - Дніпропетровськ. Вид-во "Інновація", 2015. - 124

·        Скрипник Н.О. Изучение глагола на уроках русского языка. Методичний посібник. - Дніпропетровськ. Вид-во "Інновація", 2015. - 56 с.

·        Рейда К.В., Гаврилова Н.Н. Навчальний посібник з соціально-побутового орієнтування 5 клас. - Дніпропетровськ. Вид-во "Інновація", 2015. - 67 с.

·        Рейда К.В., Гаврилова Н.Н. Навчальний посібник з соціально-побутового орієнтування 6 клас. - Дніпропетровськ.  Вид-во "Інновація", 2015. - 106 с.

·        Чистоколяна С.М., Рейда К.В., Тороп К.С., Василенко Н.А., Кривошея С.П., Соціалізація осіб з інтелектуальними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційного центру (з досвіду роботи). - Дніпропетровськ:  "Інновація", 2015. - 100 с.

Аналіз стану методичної роботи за минулий рік дає підстави вважати, що методична тема педагогічним колективом успішно реалізується.

Протягом 2015/2016 навчального року на базі КЗО «Дніпропетровський навчально-реабілітаційний центр «ШАНС» ДОР» проводились:

·        Міжнародна науково-практична конференція «Професійно-трудове навчання осіб з інтелектуальними порушеннями як засіб їх соціалізації»;

·        Благодійним Фондом «Здоров'я жінки і планування сім'ї» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID проведений методологічний семінар за програмою «7 кроків назустріч», на якому розглядалися питання вдосконалення навичок спілкування батьків із дітьми на теми взаємин, статевого розвитку та поведінки, а також розгляд особливостей роботи з батьками, які виховують дітей з інвалідністю. До участі були запрошені психологи спеціалізованих та інклюзивних навчальних закладів України;

·        круглий стіл на тему: “Соціалізація дітей з особливими потребами в умовах оновленого нормативно-правового поля” організованого Міністерством освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» та департаментом освіти і науки Дніпропетровської ОДА;

Заклад прийняв участь у:

·        Першій міжнародній конференції з Прикладного аналізу поведінки "Застосування прикладного аналізу поведінки - АВА (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS) в системній корекційній роботі з аутичними дітьми" , м.Київ;

·        відеоконференції «Коррекционное преподавание счета и чтения», лектори викладачі «Гордон-коледжа», м. Хайфа, Ізраїль 16 березня 2016 р.;

·        V міжнародній науково-практичній конференції  «Специальное образование: традиции и инновации», м. Мінськ, Білорусь, 14-15 квітня 2016 р..

Виховна робота

У 2015/2016 навчальному році організацію виховної роботи в навчального закладі регламентовано нормативно-правовими та законодавчими.

Виховна робота в НРЦ проводилася за такими пріоритетними напрямками:

-       ціннісне ставлення до суспільства і держави;

-       ціннісне ставлення до культури та мистецтва;

-       ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

-       ціннісне ставлення до природи;

-       ціннісне ставлення до праці;

-       ціннісне ставлення до себе.

Протягом року питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директорові, на засіданнях педагогічної ради.

Виховна робота проводилась планомірно і систематично, згідно з планом роботи школи-інтернату та планами вихователів, класних керівників різних вікових груп.

У школі працювало 2 гуртки: музики та співів «Джерельце» (керівник Леонова С.І.), танцювальний «Зорецвіт» (керівник Литвин Г. О.), аеробіки (керівник Овсянкін Є.П.), КЗ «Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості» відкрив на базі школи еколого-етнографічний гурток з вивчення культури та традицій індіанців Північної Америки «Діти природи» (керівник Куденко І. С.). Гуртковою роботою охоплено 84 учня, що становить 60% від загальної кількості дітей школи-інтернату.

Вихованці школи-інтернату протягом навчального року брали участь у наступних заходах: гала-концерт ХХ традиційного фестивалю творчості молодих інвалідів «Натхнення» (дипломи); Всеукраїнський фестиваль Святого Миколая, конкурс «Новорічна іграшка» (грамота); обласна виставка юних природоохоронців «Зимовий вернісаж» (диплом); виставка дитячого малюнку «Мій біль – Афганістан»; Всеукраїнський конкурс «Оберіг захисника України» (диплом); конкурс творчих робіт «ASSISTANT – очима дітей» (грамота, подарунки); Харківський благодійний фестиваль «Путь к звездам» (грамоти, участь у фіналі); конкурс дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей» (подяка); конкурс дитячого малюнку «Відповідальність починається з мене» (подяка); Всеукраїнський фестиваль писанок (грамоти); свято художньої творчості «Весняні посмішки» (грамоти); конкурс «Харків – місто добрих надій – 2015» (грамоти, подяки, медалі, кубок).

Наша школа співпрацює з Благодійним фондом «ДАР», Християнським благодійним фондом «Сонячний світ», Харківською гуманітарно-педагогічною академією, Благодійним фондом «Фонд добрих людей», волонтерами «Червоного хреста», молодіжною організацією «FREE».

Працює рада з профілактики правопорушень учнів, до складу якої входять представники педагогічного колективу, батьків і старшокласників. Засідання ради з профілактики правопорушень проводяться щомісячно. Радою з профілактики правопорушень здійснюється контроль за дотриманням правил поведінки й правопорядку учнями в урочний і позаурочний час. На розгляд ради виносяться питання, пов’язані з дисциплінарними проблемами, приймаються рішення про передачу питань до розгляду в районній службі у справах неповнолітніх. Класні керівники, учителі-предметники, вихователі, практичний психолог індивідуально працюють із батьками тих учнів, які потребують підвищеної педагогічної уваги, схильних до правопорушень. За кожним учнем, який стоїть на внутрішньошкільному обліку, закріплено педагога-наставника, що проводить із ним індивідуальну роботу щодо корекції його поведінки й навчальних досягнень.

У вересні 2015 року в школі проводився рейд-огляд утримання, навчання та виховання учнів з різних категорій сімей. У результаті рейду складено соціальний паспорт інтернату. На шкільному обліку перебуває:

-     дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 8 чол.;

-     інвалідів (мають свідоцтва) – 64 чол.;

-     учнів з багатодітних родин – 13 чол.;

-     дітей з малозабезпечених сімей – 1 чол.;

-     дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильскій АЕС – 1 чол.

Всі заплановані заходи з виховної роботи на 2015/2016 навчальний рік виконані.

 

Робота психологічної служби

Головною метою психологічної служби закладу на 2015/2016 навчальний рік була взаємодія сім’ї та всіх учасників навчально-виховного процесу, соціалізації у створенні оптимальних умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, як громадянина України через її самовизначення.

Основні завдання психологічної служби закладу та основні напрямки   діяльності:

·        комплексне обстеження дітей з метою диференціювання підходу в вихованні, навчанні, соціальній адаптації;

·        надання допомоги в професійному та особистісному самовизначенні;

·        надання допомоги вихованцям, педагогам у запобіганні нервово-психічних перевантажень;

·        робота з розвитку комунікативних навичок у вихованців;

·        індивідуальні та групові консультації вихованців та педагогів з проблем психологічних труднощів.

Психологічна служба НРЦ «ШАНС» працювала за такими напрямками:

·        консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання та виховання дітей та підлітків;

·        просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальному закладі;

·        превентивне виховання, метою якого є формування у вихованців орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я, профілактики паління, алкоголізму, наркоманії, нерозбірливої сексуальної поведінки.

Діяльність психологічної служби в 2015/2016 навчальному році проводилась відповідно річного плану, робота проводилась по таким напрямкам: психодіагностична робота, психологічне консультування, корекційно-розвиваюча робота з учнями, проведення занять з елементами тренінга, психологічна просвіта. Психологічною службою НРЦ було в повному обсязі виконано план роботи.

Робота шкільної бібліотеки

Протягом 2015/2016 навчального року бібліотека працювала над вирішенням задач, поставлених Міністерством освіти і науки України – підготувати учнів засобами художньої літератури до культури входження в сучасний світ, спонукати їх до осмислення моральних, суспільних проблем, зробити їх соціально-психологічно компетентними, перетворити бібліотеку в інформаційний, культурний, просвітницький центр.

Постійно проводилась робота формування бібліотечного фонду та його збереження, оформлена передплата на періодичну пресу. Бібліотекар постійно підвищує кваліфікацію, співпрацюючи з бібліотеками.

Фінансово-господарська діяльність та залучення позабюджетних коштів

У 2015/2016 навчальному році проводилась певна робота з матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу. За цей період було створено сучасну навчально-практичну базу із соціально-побутового орієнтування, навчально-трудовий майданчик з малярно-штукатурної справи. Проведено капітальний ремонт трудових майстерень.

Протягом 2016 – 2020 рр. планується:

·        провести капітальний ремонт спального корпусу;

·        провести капітальний ремонт І поверху навчального корпусу (заміна комунікацій, підлоги, навчальні кабінети);

·        поточний ремонт сходів в трудовому та навчальному корпусах;

·        заміна віконних блоків в трудовому корпусі;

·        реконструкція конференційної зали;

·        утеплення фасаду споруд закладу (навчальний, спальний та трудовий корпус);

·        встановлення пожежної сигналізації в навчальному та трудовому корпусах;

·        встановлення камер внутрішнього відео спостереження;

·        заміна асфальтно-бетонного покриття та огорожі;

·        капітальний ремонт території стадіону;

·        придбання та встановлення ігрових майданчиків та альтанок;

·        поліпшення ландшафтного дизайну території подвір’я закладу;

·        встановлення поливної системи на подвір’ї;

·        придбання сучасного медичного обладнання;

·        оновлення кухонного обладнання;

·        розширення бази технічних засобів навчання;

·        оновлення меблів для навчальних кабінетів;

·        поліпшення дидактичної бази;

·        заміна застарілого обладнання в трудових майстернях.

 

Підтвердженням ефективної діяльності закладу було успішне проходження  державної атестації у 2016 році (наказ департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 17.02.2016 № 119/0/212-16).